Thành phố Bắc Kạn: diện tích thiết kế rừng năm 2016 đạt trên 134% kế hoạch

Dựa trên nhu cầu đăng ký các chủ rừng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, hiện nay Hạt kiểm lâm thành phố đã thực hiện thiết kế được 147,46 ha, đạt 134,05% kế hoạch, trong đó diện tích cây Mỡ 25,55 ha; Keo 45,43 ha và Quế 76,48 ha, So với năm ngoái năm nay người dân có nhu cầu trồng Quế khá cao. Đối với công tác gieo ươm. Công tác chuẩn bị giống cây trồng:  Ban QLDA Bảo vệ và phát triển rừng thành phố chủ động phối hợp với Công ty giống cây trồng Nông Thịnh, thuộc Công ty lâm nghiệp một thành viên để cung ứng cây giống. Hiện nay tại vườn ươm cây phát triển tốt, đặc biệt là cây Quế đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn.