Thành phố Bắc Kạn duy trì, phát triển vùng chồng chuối tây

(backancity.gov.vn)-Sau khi Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản, chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc Kạn” được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh công nhận, UBND thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo các xã, phường tiếp tục duy trì, chăm sóc vùng trồng chuối hiện có và phát triển vùng trồng chuối hữu cơ trên địa bàn để có nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến các sản phẩm chuối tây. Mục tiêu đến năm 2025, thành phố phát triển diện tích trồng chuối lên 170ha, sản lượng đạt trên 2.000 tấn.

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra sản phẩm rượu chuối tại HTX Tân Dân

Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc Kạn, do Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên làm cơ quan chủ trì, Dự án được Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại khá, đồng thời đề nghị Thành phố Bắc Kạn duy trì, chăm sóc vùng trồng chuối hiện có và phát triển vùng trồng chuối hữu cơ làm nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến.

Để thực hiện tốt việc duy trì, chăm sóc vùng trồng chuối hiện có và phát triển vùng trồng chuối hữu cơ trên địa bàn làm nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến, UBND thành phố đề nghị các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường và HTX Tân Dân tuyên truyền người dân duy trì, chăm sóc vùng trồng chuối hiện có.  Nghiên cứu, ưu tiên các nguồn vốn để phát triển vùng trồng chuối hữu cơ làm nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến

Thành phố cũng yêu cầu HTX Tân Dân thực hiện tiếp nhận sản phẩm tạo ra của dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc Kạn”, hoàn thiện các sản phẩm, kết nối với vùng trồng chuối tại tỉnh Bắc Kạn để tiêu thụ cho người dân, mở rộng thị trường, tăng dần quy mô sản xuất; tiếp cận các chính sách để phát triển hoàn thiện thêm các sản phẩm từ chuối tây.

Hoàng Thạc