Công văn 308/CV -BQL hoàn thành hạ tầng dự án khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết:  Công văn 308/CV -BQL ngày 28 tháng 11 năm 2023 hoàn thành hạ tầng dự án khu dân cư Thôm Dầy, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn 308 Hoàn thành hạ tầng dự án

Xem nội dung chi tiết: Thông báo đường dây mang điện

Nguồn: Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng thành phố