Thành phố Bắc Kạn: Giải quyết việc làm cho trên 600 người, vượt kế hoạch năm 2023

(backancity.gov.vn)- 9 tháng của năm 2023, thành phố Bắc Kạn đã giải quyết việc làm cho 628/500 lao động đạt 125,6% chỉ tiêu, KH năm 2023

HTX Nông nghiệp Tân Thành cấp phát cây giống quế dược liệu, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế cho người dân

Để đạt mục tiêu này, thành phố đưa ra các giải pháp như: Huy động nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức đào tạo nghề, phổ cập nghề cho lao động; hỗ trợ vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp; định hướng nghề nghiệp và việc làm cho người lao động, chú trọng cung cấp thông tin về thị trường lao động, việc làm; tiếp tục thực hiện tốt việc đối thoại với các doanh nghiệp và công ty để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn có việc làm ổn định, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững./.

Hoàng Thạc