THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc tại hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn công tác thu và đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 151/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Hoàng Hà Bắc tại hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn công tác thu và đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước 3 tháng cuối năm 2023

Nguồn: UBND thành phố