Thành phố Bắc Kạn hoàn thành Đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tính đến ngày 21/6, 47/47  chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở của thành phố Bắc Kạn đã tổ chức xong  Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trong toàn thành phố thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, đổi mới và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra. Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đương nhiệm trình đại hội đã tập trung được trí tuệ của tập thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đề ra được phương hướng, mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện sát với tình hình địa phương, đơn vị. Công tác nhân sự của đại hội được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ. Công tác bầu cấp ủy được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình nhân sự và quy chế bầu cử trong Đảng; chất lượng cấp ủy được nâng cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Công tác bầu cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên tiến hành theo đúng quy định.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công an TP. Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy và cấp ủy các cấp, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố Bắc Kạn tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2020.

 Đặng Tuyết