Thành phố Bắc Kạn học tập chuyên đề năm 2019

 Để buổi học tập chuyên đề năm 2019 được thực hiện nghiêm túc, Thường trực Thành ủy Bắc Kạn yêu cầu các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố Bắc Kạn đến nghiêm túc chấp hành tốt về thời gian, tập trung nghe toàn bộ nội dung chuyên đề năm 2019 theo kế họach đề ra. 

Chuyên đề này nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay./.