Thành phố Bắc Kạn học tập nghị quyết Trung ương 6

Trong thời gian 1,5 ngày, đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố tập trung học tập các nội dung, quan điểm như: Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết số 19 – NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20 – NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyêt số 21- NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Để Nghị quyết Trung ương 6 được quán triệt học tập nghiêm túc, cán bộ, đảng viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch. Lồng ghép nội dung này trong các buổi sinh hoạt chi bộ cấp cơ sở. Tích cực tuyên truyền nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.