Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính khóa 33 niên khóa 2016-2017

Lớp học có 69 đồng chí học viên  đến từ 27 chi Đảng bộ trực thuộc thành phố. Trong thời gian học các học viên được tiếp thu các nội dung:  Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân;   Nghiên cứu thực tế tình hình nhiệm vụ của địa phương

Kết thúc lớp học, 100% học viên được Trường Chính trị tỉnh công nhận và cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, 01 học viên tốt nghiệp xuất sắc, 30 học viên loại giỏi và 38 học viên loại khá.

Dịp này, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen cho 07 học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.