Thành phố Bắc Kạn học tập và làm theo lời Bác

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thành phố Bắc Kạn biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020.

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn gắn liền với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện việc tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Xác định nội dung đột phá của cấp ủy, chính quyền các cấp, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để đăng ký giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, qua học tập chuyên đề hằng năm có 100%  các chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác, 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan đơn vị xây dựng cam kết, kế hoạch làm theo Bác.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các hoạt động đã tạo nên những chuyển biến tích cực từ  nhận thức đến hành động của các tập thể, cá nhân. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được tổ chức thực hiện; phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh, tạo thành nền nếp; cải cách hành chính từng bước được nâng cao, xây dựng chính quyền điện tử. Mỗi cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm công vụ, phục vụ nhân dân. MTTQ và các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình làm theo Bác như: Nuôi lợn đất tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện Phong trào “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. UBND thành phố Bắc Kạn duy trì nền nếp, có chất lượng hoạt động đối thoại với nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc kéo dài … Các trường học đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của trường, trách nhiệm chuyên môn của mỗi cán bộ, giáo viên, tổ chức thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Thành ủy xác định lãnh đạo việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu. Đồng thời, trong hệ thống văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, công tác quy hoạch, công tác cán bộ đều đề cập đến việc học tập và làm theo Bác, đặc biệt là đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt trong quy hoạch có đủ năng lực, phẩm chất; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, ngăn ngừa bệnh thành tích, xây dựng người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, liêm khiết.

Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ trực thuộc thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Qua kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên, cấp ủy các cấp đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Kịp thời uốn nắn, đôn đốc, giúp đỡ các đơn vị tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn.

Việc xây dựng kế hoạch gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy và chính quyền lựa chọn, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra. Năm 2021, thành phố đã tập trung phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, duy trì, khai thác có hiệu quả các chợ, siêu thị trên địa bàn. Kịp thời trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống và tháo gỡ những khó khăn cho kinh doanh, sản xuất trong bối cảnh tác động bởi đại dịch Covid-19. Thành phố cấp mới trên 300 giấy phép kinh doanh, nâng tổng số hộ sản xuất, kinh doanh lên hơn 3.170 hộ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 3.250 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch và bằng 106,72% so với cùng kỳ. Phối hợp xúc tiến thương mại, đăng ký 16 sản phẩm của 02 doanh nghiệp, HTX tham gia chương trình kết nối giao thương…Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 4.230 tấn, đạt 104% kế hoạch; duy trì các mô hình trồng rau công nghệ cao, rau thủy canh; triển khai 04 mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất tại các xã, phường; hơn 200ha diện tích đất canh tác đạt giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm, đạt 100% kế hoạch và bằng 102,4% so với cùng kỳ. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tổng đàn ước đạt trên 286.000 con, đạt 114,86% kế hoạch, bằng 103,22% so với cùng kỳ; thành lập mới 9 HTX, nâng tổng số HTX hiện nay lên 45 HTX. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” giai đoạn 2021-2025, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân duy trì, nâng cấp các sản phẩm OCOP đã được tỉnh công nhận, chủ động sản xuất các sản phẩm mới để tham gia chương trình. Thành phố đã tổ chức đánh giá 09 sản phẩm (03 sản phẩm đánh giá để tham gia nâng hạng cấp quốc gia, 02 sản phẩm đăng ký lại và 04 sản phẩm đăng ký mới). Công tác tài chính tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Thu ngân sách nhà nước đạt 158,3 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch. Sử dụng ngân sách nhà nước được đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng dự toán được giao…

Để nội dung Chỉ thị 05 tiếp tục đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, mỗi cán cán bộ, đảng viên phải thực sự là tấm gương sáng, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Thành ủy Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, hướng dẫn khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch. Đồng thời, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình, tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với phong trào thi đua khác./.

Hoàng Thạc