Thành phố Bắc Kạn Họp thành viên Ủy ban nhân dân

Trong tháng 01, Tình hình kinh tế xã hội của thành phố Bắc Kạn được duy trì ổn định. Trong đó, hầu hết các chỉ tiêu về cải cách hành chính đều xếp loại tốt kinh tế xã hội của năm đều được thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thành phố thực hiện một cách chặt chẽ nhờ đó mà trong tháng qua không xảy ra dịch bệnh. Các chính sách an sinh xã hội đã góp phần giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong thời gian tới, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố cần tập trung chỉ đạo sản xuất tốt vụ lúa đông xuân, quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, kiên quyết không để dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn thành phố gây ảnh hưởng đến sản xuất, chăn nuôi của người dân; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Ngoài ra còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác./.