Thành phố Bắc Kạn khen thưởng đột xuất phường Phùng Chí Kiên về công tác thu ngân sách

Trong 9 tháng năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên đạt trên 3,4 tỷ đồng đạt 104 % kế hoạch thành phố giao. Để đạt được kết quả trên ngay từ đầu năm, phường đã chỉ đạo sát sao về công tác thu ngân sách, Hội đồng tư vấn thuế tích cực tuyên truyền vận động các chính sách thuế cũng như quyền lợi nghĩa vụ của người dân; Tận thu được tất cả các nguồn thu có sẵn trên địa bàn và có sự đồng thuận nhất trí, sự ủng hộ của các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp. Những tháng cuối năm phường tiếp tục chỉ đạo các bộ phận thu ngân sách phấn đấu khai thác mọi nguồn thu nhằm vượt cao hơn nữa chỉ tiêu kế hoạch của UBND thành phố giao.