Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố giám sát tại xã Dương Quang

Tại buổi làm việc Đoàn đã nghe UBND xã Dương Quang báo cáo về công tác quản lý, sử dụng và chỉnh lý biến động đất đai trong thời gian qua. Theo đó, về công tác quản lý đất đai luôn được lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc cập nhật những thay đổi yêu cầu phải thường xuyên, liên tục và kịp thời đảm bảo thông tin hồ sơ địa chính lưu trữ được chính xác và thống nhất giữa các cấp quản lý. Các hoạt dộng đăng ký chỉnh lý biến động đất đai như: công tác lập, thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia tách, hợp thửa, tặng cho thừa kế quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng thẩm quyền, giải quyết theo đúng trình tự thủ tục quy định, đảm bảo nhanh gọn, kịp thời và không để tình trạng tồn đọng kéo dài.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: trình độ năng lực cán bộ còn yếu, chưa ứng dụng được hết công nghệ thông tin trong hoạt động công tác, việc chỉnh lý biến động đất đai hiện nay phần lớn chỉ thực hiện thủ công, chưa đồng bộ giữa các cấp nên gặp nhiều khó khăn trong việc lưu trữ, quản lý khai thác thông tin.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra giám sát thực tế các hồ sơ, sổ sách và bản đồ địa chính. Các thành viên trong đoàn đã giành nhiều thời gian trao đổi những khó khăn vướng mắc để công tác quản lý đất đai trong thời gian tới đạt kết quả tốt.