Thành phố Bắc Kạn khuyến khích phát triển kinh tế tập thể

Theo đó, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Bắc Kạn đã hướng dẫn tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012. Quyết định giải thể bắt buộc đối với các hợp tác xã không hoạt động trong 12 tháng liên tục. Cơ bản các hợp tác đã giải thể xong hoặc chuyển đổi. Tuy nhiên, việc chuyển đổi hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn như: Công tác chuyển đổi còn chậm, hồ sơ đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh chưa đảm bảo theo quy định. Một số hợp tác xã giải thể nhưng không thu hồi được giấy đăng ký kinh doanh và không thu được con dấu.

Đến thời điểm này, tại thành phố Bắc Kạn có 14 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 03 hợp tác xã thành lập mới, bằng 150% NQ. Chủ yếu các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp, giao thông vận tải và giáo dục./.