Thành phố Bắc Kạn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Trong tháng 10/2020, UBND thành phố Bắc Kạn đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trực tiếp tại xã Dương Quang, xã Nông Thượng, phường Huyền Tụng, phường Sông Cầu và kiểm tra gián tiếp (qua báo cáo) đối với các đơn vị còn lại.

 Đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung gồm: công tác PBGDPL; Công tác hòa giải ở cơ sở; Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL.

Đoàn Kiểm tra công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL kiểm tra  tại phường Sông Cầu

 Kết quả, các xã, phường đều có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; rà soát, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên và đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL với những nội dung đa dạng, thiết thực, được đông đảo nhân dân quan tâm như: Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Hộ tịch; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em v.v… chủ yếu dưới hình thức lồng ghép tại các cuộc họp, giao ban, sinh hoạt thôn, tổ dân phố; Một số đơn vị có sự phối hợp hiêụ quả giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL như: Tư pháp phối hợp với Công an, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc xã, phường…; Có sự quan tâm bố trí kinh phí đảm bảo công tác PBGDPL. Ban hành các Quyết định kiện toàn Tổ hoà giải và đội ngũ hoà giải viên năm 2020. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 117 Tổ hoà giải và 665 hoà giải viên. Nhìn chung, các tổ hòa giải và hòa giải viên hoạt động nhiệt tình, tâm huyết, có trách nhiệm với công việc, có lưu giữ biên bản và ghi chép sổ theo dõi các vụ việc hòa giải theo yêu cầu nghiệp vụ.

Các xã, phường đều ban hành Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn TCPL để giao trách nhiệm cụ thể cho các cán bộ, công chức theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL liên quan đến ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách; tham mưu cho Lãnh đạo UBND việc tổ chức thực hiện đạt yêu cầu của các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL và có trách nhiệm thu thập hồ sơ, tài liệu kiểm chứng phục vụ cho công tác đánh giá cuối năm; một số địa phương đã có sự chuẩn bị kịp thời để quá trình lập hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường đạt chuẩn TCPL đảm bảo đúng thời hạn vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên qua kiểm tra xã, phường cũng còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như: Công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù ở các xã, phường chưa thực hiện được; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL ở một số địa phương còn hạn chế; tỷ lệ hoà giải thành còn thấp; một số chỉ tiêu TCPL chưa đảm bảo yêu cầu (chưa cập nhật kịp thời, thường xuyên những TTHC đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo các Quyết định của UBND tỉnh; chưa có sổ theo dõi tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo hoặc có nhưng ghi chép chưa đầy đủ …).

Qua đó, Đoàn Kiểm tra nhắc nhở, đề nghị các đơn vị tiếp thu, hoàn thiện và khắc phục những hạn chế, tồn tại, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL ở các xã, phường trên địa bàn thành phố.

   Lan Phương –Phòng Tư pháp TP Bắc Kạn