Thành phố Bắc Kạn nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Lãnh đạo UBND thành phố xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên nên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; không để tồn đọng; đảm bảo sự phối hợp thống nhất giữa các cấp, các cơ quan, đơn vị. Đồng thời gắn việc thực hiện với cải cách thủ tục hành chính, từ đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm dịch vụ hành chính công của thành phố. 

            Hằng năm, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và khách quan. Công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất được thực hiện theo quy định. Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị cùng với việc rà soát, đôn đốc thực hiện. Thường xuyên kiện toàn bộ máy, tăng cường cơ sở vật chất, công khai lịch tiếp công dân, công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, xây dựng nội quy tiếp công dân, mở hệ thống sổ sách theo dõi, tổng hợp, phân loại để xử lý sau tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Một việc không thể thiếu, đó là quan tâm phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp gặp gỡ và đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân. Công tác phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ cùng cấp và các cơ quan, ban ngành liên quan ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân được nâng lên. Sau buổi tiếp công dân, UBND thành phố đều có thông báo kết luận từng vụ việc, giao nhiệm vụ giải quyết cho các cơ quan chuyên môn cũng như UBND xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Năm 2018, gắn với Năm dân vận của chính quyền, khi tiếp công dân UBND thành phố kết hợp hướng dẫn, giải thích pháp luật cho công dân. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Trong 9 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức tiếp 54 lượt/91 công dân. Tổng số đơn tiếp nhận là 194, gồm 188 đơn đề nghị, 01 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo. Đơn không thuộc thẩm quyền là 17, gồm 15 đơn đề nghị, 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo. Trong số 177 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 134 đơn, đạt tỷ lệ 75,7%; còn 43 đơn đang thụ lý giải quyết.

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin, chỉ đạo xử lý kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị phát sinh. Đồng thời có giải pháp hữu hiệu khắc phục những hạn chế, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng cơ bản, chính sách người có công và chế độ bảo trợ xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, đoàn thể và Nhân dân giám sát hoạt động của chính quyền; tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh và hạn chế phát khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị. Thực hiện nghiêm pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế – xã hội của thành phố phát triển./.