Thành phố Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành xây dựng mới 05 nhà văn hóa thôn, tổ trong năm 2016

Việc xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ được thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó Thành phố Bắc Kạn thực hiện hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà văn hóa, kinh phí còn lại thực hiện công tác xã hội hóa trong nhân dân. Phần lớn các nhà văn hóa được xây dựng nhà xây cấp bốn. Để đảm bảo đủ diện tích hội họp, tổ chức các hoạt động vui chơi, đối với những nhà văn hóa có diện tích hẹp, thiếu đất, các thôn tổ chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để các hộ gia đình có diện tích phù hợp đồng tình chuyển đổi diện tích xây dựng nhà văn hóa theo chuẩn nông thôn mới.

Nhà văn hóa thôn tổ đều được nhân dân giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng công trình khi đưa vào sử dụng.  Hiện đã có 2/5 nhà hoàn thành, còn lại ba nhà văn hóa thôn, tổ đang xây dựng dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2016. /.