Ban kinh tế – xã hội HĐND thành phố giám sát tại phường Xuất Hóa

Từ đầu năm 2016 đến nay, phường Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn tập trung công tác điều hành ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tính đến tháng 8/2016, phường Xuất Hóa đã hoàn thành công tác thu ngân sách đạt và vượt 86% kế hoạch. Trong đó khoản thu đạt cao như: Thuế thu nhập cá nhân đạt 225,78% kế hoạch, Giá trị gia tăng đạt 185%. Việc chi ngân sách đảm bảo các điều kiện theo dự toán năm, đúng chế độ, định mức quy định. Ngoài  nhiệm vụ chi thường xuyên, UBND phường Xuất Hóa đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh xảy ra. Đối với việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn quý III năm 2015, đã thực hiện kiện toàn Ban quản lý quỹ, mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, xây dựng quy chế chi tiêu. Tuy nhiên chưa cập nhập đầy đủ các văn bản pháp lý, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Đa số chứng từ thu – chi chưa thể hiện đầy đủ nội dung phát sinh, đối chiếu tiền mặt. Vẫn có những loại quỹ xây dựng quy chế chưa phù hợp, chưa mở tài khoản. Số lượng quỹ tiền mặt huy động chưa được gửi vào tài khoản. Sổ sách quản lý, theo dõi các loại quỹ còn thiếu.

Tại buổi làm việc qua kiểm tra thực tế hệ thống hồ sơ, quy trình thực hiện công tác thu – chi ngân sách của phường,  các thành viên trong  Đoàn giám sát Ban kinh tế – xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn cùng trao đổi, chỉ rõ những phần việc còn hạn chế. Trên cơ sở đó bổ sung, cập nhập thêm một số văn bản pháp luật hiện hành. Chủ động quản lý tốt nguồn quỹ, tham mưu, rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng. Bổ sung hệ thống sổ sách thu chi theo đúng quy định và công khai đầy đủ các loại quỹ trong nhân dân. Đề nghị phường tiếp tục đảm bảo thực hiện thu, chi ngân sách phù hợp 03 tháng cuối năm 2016./.