Thành phố Bắc Kạn phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn luôn chủ động phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động và phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực.

Trong đó, việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới (nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn triển khai đạt hiệu quả cao, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh. Hàng năm, 100% khu dân cư đăng ký tham gia thực hiện quy ước, hương ước của thôn, bản, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết trong mỗi gia đình và cộng đồng khu dân cư, MTTQ các cấp còn giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền phát triển các mô hình kinh tế, giảm nghèo gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Dưới sự tuyên truyền, vận động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp, phong trào hiến đất, tài sản, đóng góp ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn thời gian qua có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhiều địa phương như phường Huyền Tụng, xã Dương Quang, xã Nông Thượng … đã thực hiện tốt phong trào hiến đất làm đường, làm kênh mương thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa… Nhờ đó, diện mạo nông thôn đã có những thay đổi tích cực. Đường làng ngõ xóm thêm khang trang, sạch đẹp, kênh mương thủy lợi đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

 
 

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo đời sống của nhân dân, hỗ trợ nhân dân những lúc gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn luôn được Mặt trận Tổ quốc từ cấp thành phố đến cơ sở cùng với các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm đẩy mạnh. MTTQ thành phố đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo làm mới hoặc sửa chữa nhà ở, hỗ trợ quà tết nhằm tạo thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đồng hành với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự cộng đồng, Ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã phối hợp với chính quyền các cấp, trưởng thôn bản, người có uy tín tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội ở tại gia đình và cộng đồng dân cư; vận động nhân dân tích cực phối hợp với lực lượng vũ trang tuần tra, kiểm soát, phòng chống, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững và ổn định.

Ngoài ra, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động như Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… được triển khai trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, theo hướng thiết thực và có sức lan tỏa rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua các hoạt động, MTTQ các cấp góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh./.