Thành phố Bắc Kạn tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất

Tổng số công trình được phân cấp trên địa bàn thành phố là 65 công trình, trong đó Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn (trực tiếp là Trạm Quản lý Thủy nông thành phố) quản lý, khai thác 35 công trình với tổng diện tích 248,63ha, UBND thành phố quản lý 30 công trình với tổng diện tích 57,29ha. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã chủ động giao cho UBND 4 xã, phường quản lý, khai thác công trình. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 1 số phai tạm do nhân dân tự đắp. Kế hoạch gieo cấy vụ Xuân năm 2017: 300ha, trong đó: Thực hiện đến thời điểm hiện tại: Gieo cấy đạt 80% kế hoạch. Dự kiến thời gian gieo cấy xong: Trước ngày 15/3/2017. Các công trình thay đổi diện tích tưới: 21 công trình. Trạm quản lý thủy nông thành phố quản lý: 19 công trình. Địa phương quản lý: 02 công trình.

Trong tháng 02/2017, phòng Kinh tế đã phối hợp với các xã, phường tiến hành kiểm tra công tác thủy lợi phục vụ sản xuất tại các địa phương. Kết quả kiểm tra: Tổng diện tích có khả năng bị hạn vụ Xuân năm 2017 là  88,12ha, trong đó: Diện tích có khả năng bị hạn do Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn quản lý: 83,82ha. Diện tích có khả năng bị hạn do địa phương quản lý: 4,3ha (diện tích hạn trong công trình 0,8ha, diện tích hạn ngoài công trình: 3,5ha). Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan được thực hiện tương đối tốt, kịp thời khắc phục sự cố các công trình đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Tuy nhiên để đảm bảo nguồn nước tưới ổn định Thành phố Bắc Kạn cần hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các tuyến kênh đất trên địa bàn vì hiện trên địa bàn thành phố còn 4.500m kênh đất không đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.

Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp trong quản lý vận hành công trình, thực hiện điều tiết nước hợp lý; thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước của các công trình, theo dõi số liệu diện tích hạn và báo cáo kịp thời về các hiện tượng bất thường để có biện pháp xử lý, khắc phục.