Thành phố Bắc Kạn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

Theo đó UBND thành phố yêu cầu: Việc phổ biến, tuyên truyền về CCHC được thực hiện thường xuyên, liên tục, đầy đủ và kịp thời với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC, Kế hoạch CCHC của thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020.

Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC với việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện quy chế dân chủ.

Truyên truyền về CCHC là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền về CCHC tại cơ quan, đơn vị mình quản lý. Đài Truyền thanh – Truyền hình, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chịu trách nhiệm chính trong công tác tuyên truyền về CCHC đến tầng lớp nhân dân.

Thành phố cũng đưa ra nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của phương. Bên cạnh việc công khai niêm yết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tại các phòng chuyên môn; công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố. Thành phố còn tăng cường các văn bản, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của địa phương có liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính. Ngoài ra thành phố còn chú trọng tuyên truyền, biểu dương các mô hình, cách thức quản lý, điều hành đạt hiệu quả, các tập thể, cá nhân tích cực, điển hình trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, phục vụ nhân dân, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm CCHC có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Phản ánh những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

Tuyên truyền các quy định về cải cách thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý các quy định hành chính; phổ biến các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức (quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân).

Bên cạnh đó còn lồng ghép tuyên truyền các nội dung CCHC vào chương trình giảng dạy các lớp đào tạo kiến thức, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức  vào nội dung của các buổi tuyên truyền lưu động.

Ngoài việc thực hiện các hình thức tuyên truyền nêu trên các phong ban, đơn vị  còn có trách nhiệm cung cấp thông tin kết quả thực hiện CCHC của đơn vị mình cho các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chủ trì thực hiện các hình thức tuyên truyền khi được yêu cầu. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả trong toàn đơn vị.