Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt các chính sách dân tộc

  Với dân số trên 42.800 người, gồm: 05 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống: Dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa và một số ít dân tộc khác. Trong đó, có hơn 26.400 người là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 61,7% dân số. Đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố Bắc Kạn tích cực tham gia thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tham gia hiến đất, hiến cây, ngày công lao động. Cùng với đó, thành phố hỗ trợ cho học sinh bán trú, học sinh con hộ nghèo: đảm bảo cho 100% đối tượng học sinh con hộ nghèo trên địa bàn được đến trường và được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ giáo dục và các chính sách khác theo quy định. 100% đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng dân tộc thiểu số, chính sách xã hội được hỗ trợ cấp thẻ BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế trong việc khám chữa bệnh. Hằng năn thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời việc thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, khen thưởng người có uy tín đúng theo chế độ quy định. Trong 5 năm qua, thành phố đã cấp phát hơn 87.700 số báo,với 18 loại báo, tạp chí đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Nội dung các báo, tạp chí đã góp phần tuyên truyền về phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, giúp đồng bào dân tộc trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp về tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống.

Thành phố thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản. Vận động đồng bào dân tộc thành lập Hợp tác xã, hiện nay thành phố có 31 hợp tác xã, trong đó có 07 hợp tác xã thành lập mới, trong năm 2019, bằng 350% NQ và 01 chi nhánh HTX. Các hợp tác xã đã chủ động tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tìm kiếm thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm, đảm bảo sản xuất có hiệu quả, tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho thành viên. 

          Công tác giảm nghèo của thành phố trong 5 năm qua có những chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,20%, đến năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,24%; tỷ lệ hộ cận nghèo 2,05% (Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều). Trong tổng số 257 hộ nghèo của thành phố, số hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số 147 hộ chiếm 57%, trong đó có 117 hộ nghèo của dân tộc Tày chiếm 45,5%; 01 hộ nghèo dân tộc Nùng chiếm 0,4%; 25 hộ nghèo dân tộc Dao chiếm 10%; 01 hộ nghèo dân tộc Hoa chiếm 0,4%  và 03 hộ nghèo thuộc các dân tộc thiểu số khác chiếm 1,2%).

Hưởng ứng phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minhđược toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Đến nay, xã Dương Quang đạt 16/19 tiêu chí (tăng 8 tiêu chí so với năm 2014); xã Nông Thượng năm 2017 đạt 19/19 tiêu chí và đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những kết quả đạt được của Chương trình có sự đóng góp tích cực của nhiều tập thể và  cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Bắc Kạn, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển. 

Tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần xây dựng và phát triển quê hương Bắc Kạn ngày càng đổi mới, giàu đẹp./.