Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên triển khai mô hình “Khu dân cư văn minh”

Để thực hiện các bước tiếp theo của mô hình Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Phùng Chí Kiên đã nêu rõ việc thực hiện mô hình “Khu dân cư văn minh” ở tổ nhân dân phải được phát huy ý chí tự lực, tự cường khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể và của cả cộng đồng khu dân cư tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng khu dân cư văn minh.

Với phương châm “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho Nhân dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng để tổ chức thực hiện”. Trên cơ sở thực hiện 05 nội dung của cuộc vận động, Mặt trận phường đã cụ thể hóa thành các tiêu chí cụ thể để thực hiện mô hình “Khu dân cư văn minh” phù hợp tình hình thực tế của tổ dân phố. Tại đây, 100% hộ gia đình trong tổ ký cam kết thực hiện tốt 23 nội dung của 05 tiêu chí thực hiện mô hình “khu dân cư văn minh” và bàn giao cho Ban công tác tự quản ở khu dân cư thực hiện công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các gia đình thực hiện mô hình.

          Thông qua việc xây dựng, thực  hiện  mô hình điểm “khu dân cư văn minh” ở khu dân cư, nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng mô hình tự quản ở khu dân cư, nhằm tạo thói quen trong sinh hoạt trong cộng đồng khu dân cư, đoàn kết xây dựng phát triển cộng đồng dân cư ngày càng văn minh hơn trong giao tiếp ứng xử, bảo vệ mội trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần trong cộng đồng dân cư./.