Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

         Công tác tuyên truyền, vận động được thành phố Bắc Kạn triển khai với nhiều hình thức như: Pa nô, băng zôn, khẩu hiệu, các tin bài, hình ảnh đăng tải trên cổng thông tin điện tử và sóng phát thanh Đài Truyền thanh- Truyền hình địa phương, tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp thôn, tổ, thông qua đó giúp cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực chủ động tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động, ủng hộ tiền mặt…, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao. Thành phố tổ chức 02 lớp tuyên truyền các chủ trương, chính sách về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố; Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các xã; Trưởng thôn của xã điểm. Cử các thành viên Ban Chỉ đạo xã, Ban Quản lý, Ban phát triển thôn tham dự 06 lớp tập huấn về chương trình xây dựng nông thôn mới và 165 thành viên Ban phát triển thôn tham gia lớp tập huấn về nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới do tỉnh tổ chức.

Giai đoạn 2011-2015, thành phố Bắc Kạn có 04 xã được hưởng chính sách về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có 01 xã được chọn làm điểm của tỉnh (xã Xuất Hóa). Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 xây dựng 2/4 xã (xã Huyền Tụng và Xuất Hóa) đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; năm 2020, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến tháng 3 năm 2015 thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh, 02 xã Xuất Hóa và Huyền Tụng thành lập phường, còn 2 xã (Nông Thượng, Dương Quang) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở quy hoạch chung của thành phố và thực tế phát triển của từng địa phương, thành phố đã chỉ đạo các xã tổ chức lập Đồ án quy hoạch nông thôn mới. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Do tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến quy hoạch xây dựng nông thôn của các xã có nhiều thay đổi. Năm 2016, thành phố Bắc Kạn chỉ đạo 02 xã Nông Thượng, Dương Quang tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung Đề án xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế và quy hoạch phát triển chung của thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020.

       Sau 05 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (2011-2015) tại 02 xã Nông Thượng, Dương Quang. Đến nay, giao thông liên thôn tại 02 xã đảm bảo sạch sẽ tạo điều kiện cho người dân được đi lại dễ dàng. Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn 02 xã là 28,578km. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%. Hạ tầng văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp, 100% thôn có nhà văn hóa, quy hoạch khu thể thao thôn. Tỷ lệ hộ nông dân có điện thoại, điện thoại di động tăng nhanh; mạng Internet phát triển mạnh. Cùng với nguồn ngân sách của nhà nước hỗ trợ thông qua các chương trình và nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, thành phố đã giúp các hộ dân xây mới, sửa chữa, chỉnh trang lại nhà ở đảm bảo an toàn, bền vững, phù hợp với điều kiện và mỹ quan. Trên địa bàn 02 xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Trong những năm qua, thành phố Bắc Kạn tập trung vận động nhân dân phát triển thương mại, dịch vụ, sản xuất nông lâm nghiệp; đồng thời lồng ghép các chương trình dự án, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nhằm nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người của các xã hằng năm tăng cao. Công tác giảm nghèo được quan tâm, chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Với các nguồn vốn hỗ trợ từ nhiều chương trình khác nhau, thành phố triển khai thực hiện hỗ trợ sản xuất tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn năm 2011 là 5,8%; năm 2015 là 5,26%. Các hình thức tổ chức sản xuất và liên kết sản xuất trong nhân dân có sự chuyển biến. Tiếp tục duy trì phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hiện có, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người dân. Việc phát triển kinh tế hộ, Tổ hợp tác, hợp tác xã được triển khai thực hiện.           Về phát triển y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; chất lượng giáo dục – đào tạo; đẩy mạnh công tác thông tin và truyền thông; xây dựng đời sống văn hóa: Kết quả phổ cập giáo dục và PCGD-xóa mù chữ được duy trì và giữ vững, chất lượng giáo dục các nhà trường không ngừng được nâng cao; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề đạt trên 90%. Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được cải thiện và nâng cao. Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế từ cấp thành phố đến cấp xã đã được quan tâm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 79,05% (Nông Thượng 82%; Dương Quang 75,5%). Có 01 Trạm y tế xã Nông Thượng đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, trên địa bàn 2 xã có 22/25 thôn được công nhận đạt danh hiệu “Thôn Văn hóa” năm 2016 năm = 88%; (trong đó: xã Nông Thượng 14/15 thôn = 93,3%; xã Dương Quang 6/10 thôn đạt, =60%). Thành phố quan tâm đến việc xử lý môi trường ở nông thôn, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 86%; 100% trung tâm các xã đã có tổ thu gom rác thải và quy hoạch khu nghĩa trang.

Trong những năm qua, tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền các xã không ngừng được củng cố và từng bước kiện toàn; năng lực lãnh đạo cấp ủy, sự điều hành quản lý của chính quyền các cấp được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2016, xã Nông Thượng đạt 14/19 tiêu chí, xã Dương Quang đạt 13/19 tiêu chí.

Có thể nói, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh, sự vào cuộc của của cả hệ thống chính trị, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng.Tổ chức bộ máy chỉ đạo, quản lý điều hành xây dựng nông thôn mới từ thành phố đến xã, thôn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sôi nổi rộng khắp, tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên nhân dân, trong đó vai trò chủ thể của người dân được phát huy, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao mức sống cho cư dân nông thôn./.