Thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử thành phố triển khai các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử; hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố triển khai các Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử; công bố các quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử và thành lập Ủy ban bầu cử của thành phố; kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đã quán triệt về lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử trong thời gian tới và yêu cầu: Các xã, phường cần khẩn trương thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cấp thành phố và cấp xã sớm thống nhất về cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố, cấp xã để Ủy ban MTTQ tổ chức hiệp thương lần thứ nhất theo đúng thời gian quy định; cấp ủy cần làm tốt công tác lãnh đạo cuộc bầu cử và định hướng nhân sự đại biểu HĐND cấp mình, đảm bảo cơ cấu, thành phần giúp cho việc lựa chọn được những đại biểu có năng lực, trách nhiệm, có điều kiện hoạt động để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các công việc bầu cử của cấp mình đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định./.