Thành phố Bắc Kạn tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; với sự nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện của các ngành, các cấp nên trong giai đoạn 2012 – 2015 nhiều gia đình người có công trên địa bàn thành phố đã được tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện nhà ở của người có công với cách mạng.

Tổng số hộ gia đình có công với cách mạng được phê duyệt hỗ trợ về nhà ở theo quyết định số: 2239/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn là 129 hộ (gồm: Xây mới nhà ở: 71 hộ, sửa chữa nhà ở: 58 hộ).

Tổng số hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở có tên trong danh sách báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội đã triển khai thực hiện là 69 hộ (gồm: Xây mới nhà ở: 41 hộ, sửa chữa nhà ở: 28 hộ). Với tổng kinh phí được cấp 2,11 tỷ đồng, 64 hộ đã thực hiện theo kinh phí được cấp là 1,93 tỷ đồng (gồm: 37 hộ xây mới; 27 hộ sửa chữa); còn 0,18 tỷ đồng cấp hỗ trợ cho 05 hộ không thực hiện (gồm: 04 hộ xây mới; 01 hộ sửa chữa) do nằm trong diện GPMB lòng hồ chứa nước Nặm Cắt 03 hộ (02 hộ xây mới; 01 hộ sửa chữa) và 02 hộ xây mới do đã được hỗ trợ từ nguồn khác. Số hộ chưa thực hiện được là 57 hộ (gồm: Xây mới nhà ở: 28 hộ, sửa chữa nhà ở: 29 hộ).

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn đều bảo đảm công khai, minh bạch, không thất thoát; trong quá trình thực hiện ngoài phần Nhà nước hỗ trợ còn có sự tham gia tích cực, giúp đỡ của cộng đồng, thân nhân và của chính hộ gia đình đóng góp thêm để xây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND thành phố thường xuyên đôn đốc và kiểm tra các đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 09/2013/BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính và Văn bản số 331/STC-QLNS ngày 26/5/2014 của Sở Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách  mạng về nhà ở.

Ngoài những hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trong danh sách báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội, bằng các nguồn vốn khác, thành phố đã phối hợp triển khai thực hiện hỗ trợ được 72 nhà (gồm: Xây mới nhà ở 36 hộ, sửa chữa nhà ở 36 hộ), tổng kinh phí là 0,45 tỷ đồng cho những hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho ông Hạ Đình San, thương binh, trú tại  tổ 18 phường Sông Cầu (trị giá 150 triệu đồng, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 59 triệu đồng, phần còn lại gia đình đòng góp, cùng sự giúp đỡ trên 100 ngày công lao động của cán bộ, Nhân dân tổ dân phố sở tại)

Để giúp thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới, Nhà nước cần sớm cấp kinh phí để kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình có công với cách mạng đủ điều kiện còn lại; mặt khác, đề nghị tiếp tục cho rà soát, bổ sung các đối tượng người có công khó khăn về nhà ở để hỗ trợ kinh phí theo quy định./.