Thành phố Bắc Kạn tổng kết công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2016

Trong năm qua, tuy còn nhiều khó khăn thách thức nhưng Trung tâm dân số  – KHHGĐ thành phố đã xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả cao các chỉ tiêu và mục tiêu kế hoạch năm 2016 đề ra. Trong đó một số kết quả đạt được đáng chú ý như: Tỷ suất tăng dân số tự nhiên giảm 1%, thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 100%, tỷ số giới tính khi sinh là 99,3 bé trai/100 bé gái, tuy nhiên tỷ lệ sinh con thứ 3 trong năm tăng 37 người. Công tác Tuyên truyền lồng gép được 250 buổi tới 9.230 lượt người. Thực hiện phương châm xã hội hóa công tác dân số-KHHGĐ đã huy động sự tham gia của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phối hợp lồng ghép mục tiêu dân số với phát triển, người dân từng bước đã chấp nhận tự chi trả một phần cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ…