Thành phố Bắc Kạn triển khai cung cấp thông tin về bầu cử

Tại hội nghị Ban bầu cử thành phố đã thông qua danh sách số lượng người ứng cử của HĐND thành phố và các xã, phường trên địa bàn thành phố và số lượng đại biểu được bầu. Đến nay trên địa bàn toàn thành phố Bắc Kạn đã thành lập tổ phụ trách, Ban bầu cử, ủy ban bầu cử, các Tiểu ban, Ban bầu cử, tổ bầu cử. Công bố danh sách đơn vị bầu cử, số đại  biểu ở mỗi đơn vị bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, tại các đơn vị bầu cử, số đại biểu ở mỗi tiểu ban bầu cử tại khu vực bỏ phiếu theo đúng quy trình, bảo dảm dân chủ công khai.

Từ những thông tin cơ bản trên ủy Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố đề nghị cấp ủy các cấp chỉ đạo tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện tốt các phương án đảm bảo an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội trong thời gian tiến hành bầu cử, tập chung tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử với tỷ lệ cao, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, sáng suốt lựa chọn người đại diện cho mình tham gia công tác quản lý Nhà nước./.