Thành phố Bắc Kạn triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt một số nội dung, quan điểm cơ bản của 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đó là Nghị quyết số 10 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Nghị quyết số 11 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Nghị quyết số 12 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe báo cáo thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2017.

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này sẽ giúp các tổ chức cơ sở Đảng của thành phố chỉ đạo xây dựng nội dung kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết khác của Trung ương, để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.