Thành phố Bắc Kạn triển khai Văn bản số 446/BNN-KTHT ngày 13/01/2017