Thành phố triển khai Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thành phố và UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh gia súc, gia cầm; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; vai trò, tác dụng và lợi ích của công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, đặc biệt là nội dung, yêu cầu của “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn hiểu đúng và thấy được trách nhiệm của mình từ đó tích cực tham gia thực hiện. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, thuốc sát trùng,…. phân công cán bộ giám sát địa bàn, hướng dẫn quy trình vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đảm bảo đúng kỹ thuật, hiệu quả, an toàn cho người, động vật, phương tiện.

 Thời gian thực hiện từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 01/12/2019. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị phối hợp triển khai “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường” đạt hiệu quả./.