Tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hội người cao tuổi năm 2019

Trong thời gian 2 ngày (từ ngày 6-7/11), các đại biểu được truyền đạt các nội dung như: Những điểm mới trong Điều lệ Hội NCT Việt Nam; Chính sách đối với người cao tuổi Việt Nam: Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Luật Người cao tuổi; Hướng dẫn tổ chức các loại hình câu lạc bộ…

          Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp Hội Người cao tuổi cũng như triển khai các chương trình, nhiệm vụ của người cao tuổi, nâng cao nhận thức của hội viên NCT trong công tác tự chăm sóc bản thân và các thành viên trong Hội, phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng” trong xây dựng gia đình hạnh phúc.