Thành ủy Bắc Kạn thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn và các cấp ủy đảng cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung của Kết luận 01- KL/TW. Các đơn vị đã gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương . Từ đó, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo sự chuyển biến tích cực về tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của cán bộ, đảng viên, là cơ sở quan trọng để Thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn và các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh báo công dâng Bác tại Khu Di tích lịch sử Khuổi Linh, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Kết luận số 01-KL/TW, và các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, trong những năm qua Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. Cùng với đó,thường xuyên, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và tuyên truyền các nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm.Triển khai xây dựng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Việc xây dựng kế hoạch gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy và chính quyền lựa chọn, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra. Năm 2022 thành phố đã biểu dương khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm, đã được ấp ủy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc,  qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân… nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 01- KL/TW và các chuyên đề; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những công việc phải làm của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhằm đưa nội dung Kết luận 01-KL/TW hiệu quả sát với thực tiễn, BTV Thành ủy, và các cấp Ủy đảng các cấp của thành phố đã gắn việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, thành phố có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được tổ chức thực hiện; phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh, tạo thành nền nếp; cải cách hành chính từng bước được nâng cao, xây dựng chính quyền điện tử. Mỗi cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm công vụ, phục vụ nhân dân. MTTQ và các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình làm theo Bác như: Nuôi lợn đất tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện Phong trào “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. UBND thành phố Bắc Kạn duy trì nền nếp, có chất lượng hoạt động đối thoại với nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc kéo dài … Các trường học đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của trường, trách nhiệm chuyên môn của mỗi cán bộ, giáo viên, tổ chức thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Trong quá trình thực hiện, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn thành phố. Tập trung chỉ đạo và thực hiện tiếp công dân theo định kỳ hoặc đột xuất và tổ chức đối thoại theo quy định hoặc đột xuất khi cần thiết.. được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Hoàng Thạc