Thị ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng năm 2014

Theo báo cáo đánh giá và kết quả thảo luận của đại biểu, trong năm 2014, các chi, đảng bộ và UBKT các cấp trong toàn thị xã đã tích cực chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được quan tâm. Các quy định, hướng dẫn liên quan được quán triệt, triển khai kịp thời. Công tác tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng được duy trì. Một số đơn vị đã ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê binh theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác giám sát thường xuyên thông qua tham dự các cuộc họp; các hội nghị sơ kết, tổng kết của các đơn vị trực thuộc. UBKT các cấp đã tham mưu xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của UBKT; tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng của thị xã và cơ sở để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới. Về định hướng công tác kiểm tra, giám sát năm 2015, đồng chí nhấn mạnh: Cần tiến hành đồng thời các công việc của kiểm tra, giám sát; có phương pháp thích hợp và thực hiện đầy đủ các khâu công tác trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định./.