Thị xã Bắc Kạn bồi dưỡng công tác Mặt trận năm 2014

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận cho hơn 150 người là trưởng ban Mặt trận và ban thường trực Mặt trận 8 xã phường. Được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 2-3/10, nhằm tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản của Luật đất đai, Luật tiếp công dân, Hiến pháp liên quan đến MTTQ; báo cáo nhanh kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam lần thư VIII, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019; chức năng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban công tác Mặt trận, nội dung công tác Mặt trận ở khu dân cư; Quán triệt Quy chế giám sát và phản biện xã hội, Quy định MTTQ các tổ chức chính trị – xã hội, nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các văn bản liên quan; Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động ngày vì người nghèo, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, khu dân cư văn hóa an toàn giao thông, đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, văn hóa sức khỏe.

Lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở hiểu đầy đủ hơn về quan điểm chính sách, pháp luật của Đảng-Nhà nước, tổ chức triển khai xây dựng tổ chức Mặt trận cơ sở ngày càng vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền-vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.