Thị xã Bắc Kạn đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non đúng độ tuổi

Trong năm 2012, công tác phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn thị xã Bắc Kạn tiếp tục được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm thực hiện một cách đồng bộ cả về quy mô và chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thực hiện Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phổ cập Giáo dục Mầm non 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015, đến nay, hệ thống trường lớp được quan tâm xây dựng; loại hình lớp học bán trú, 02 buổi/ngày được duy trì và phát triển, số phòng học kiên cố ngày càng tăng; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên từng bước được ổn định về số lượng, chủng loại và đạt chuẩn, trên chuẩn. Trên địa bàn thị xã 8 xã, phường đều có trường mầm non công lập. Các trư­ờng đ­ược cung cấp t­ương đối đầy đủ trang thiết bị sách giáo khoa, sách giáo viên phục vụ cho việc dạy và học. Tỷ lệ huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 100%. 

 

Công tác phổ cập giáo dục mầm non luôn được thị xã quan tâm đầu tư

(giờ ra chơi trường mầm non phường Phùng Chí Kiên)

Năm 2012, UBND thị xã đã ban hành các kế hoạch, quyết định nhằm đẩy mạnh công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo dõi, đôn đốc kiểm tra các xã, phường thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục. Ban Chỉ đạo PCGD thị xã đã chỉ đạo các đơn vị xã, ph­ường kiện toàn Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCGD năm 2012 phù hợp thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện giao đúng, đủ kinh phí PCGD cho các xã, phư­ờng; mở 03 hội nghị tập huấn nghiệp vụ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi cho các đơn vị và tham dự đầy đủ các Hội nghị tập huấn cấp tỉnh; phối hợp với các ngành thành viên tuyên truyền vận động trẻ ra lớp, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Để nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường mầm non, việc bồi dưỡng giáo viên các cấp tiếp tục được ngành Giáo dục thị xã quan tâm thực hiện. Trong năm, thị xã đã mở 8 hội nghị chuyên đề, tập huấn, hội thảo nhằm bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho cán bộ quản lý, giáo viên và bồi dưỡng chương trình giáo dục mầm non mới, lý luận chính trị, Công nghệ thông tin, Nghiệp vụ kế toán. Đồng thời, thị xã đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động lớn như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; thực hiện Chỉ thị 40/CT- TW của Ban Bí thư  về việc “Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. Ngoài ra, ngành Giáo dục thị xã còn tạo điều kiện cho 12 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp: Đại học tại chức mầm non, Trung cấp lý luận chính trị và quản lý giáo dục.

Theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015, đến nay, thị xã đã đạt các tiêu chuẩn về: Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra lớp, trẻ em 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN mới,  trẻ em dân tộc thiểu số học tại các cơ sở mầm non được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1; tỷ lệ chuyên cần của trẻ và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi. Riêng đối với tiêu chuẩn về: Phòng học đạt chuẩn theo Điều lệ trường mầm non; đồ dùng, đồ chơi thiết bị tối thiểu; đội ngũ giáo viên bậc học mầm non, thị xã hiện chưa đạt. Nguyên nhân là dotrên địa bàn thị xã 8 tr­ường mầm non đều ch­ưa có phòng học chức năng, phòng học bộ môn, phòng truyền thống; số giáo viên dạy mẫu giáo 5 tuổi có 31/23 lớp, chưa đạt tiêu chuẩn 2 giáo viên/lớp học.

Để thực hiện có hiệu quả PCGDMN 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015, thị xã Bắc Kạn phấn đấu trong năm 2013 huy động 100% trẻ mầm non 5 tuổi đi học, tiếp tục quan tâm đầu tư­ xây dựng cơ sở vật chất các nhà trư­ờng theo hư­ớng trư­ờng chuẩn Quốc gia, trong đó có 55% phòng học bán kiên cố, 45% phòng học kiên cố, không có phòng học nhờ; 100% trường mầm non có đủ đồ dùng, đồ chơi thiết bị tối thiểu; tất cả các lớp mầm non đều đạt tỷ lệ 02 giáo viên/lớp…/.

Thu Cúc