Thị xã Bắc Kạn đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội hóa học tập

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thị xã Bắc Kạn luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự tham gia tích cực của nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp giáo dục – đào tạo của thị xã ngày càng phát triển.

5 năm qua, các cấp Ủy, chính quyền thị xã luôn xác định rõ trách nhiệm và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hóa học tập trên địa bàn. Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội, nghề nghiệp đều đưa nội dung công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và tuyên truyền vận động mọi thành viên trong tổ chức, đơn vị tích cực tham gia.

Qua tuyên truyền, vận động, phong trào xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài đã phát huy thế mạnh, chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp không ngừng chuyển biến tích cực, mạng lưới của Hội ngày càng phát triển, qua đó khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân. Đến nay, 100% các xã, phường đều có Hội Khuyến học, số hội viên khuyến học ngày càng tăng.

Từ năm 2008 đến nay, thị xã luôn duy trì và giữ vững kết quả xoá mù chữ, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 8/8 phường, xã đạt chuẩn Quốc gia về xóa mù chữ, được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ I và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 77,91% cán bộ xã, phường có trình độ văn hoá bậc trung học phổ thông; 25,76% có trình độ đại học; 39,87% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; 100% cán bộ xã, phường được học tập, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về quản lý, pháp luật, kinh tế – xã hội; 100% cán bộ công chức trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ… ; số người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ được tiếp cận và thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết, khả năng lao động sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng tăng. 

Ngoài hệ thống giáo dục được tổ chức theo các cấp học, ngành học: Mầm non, tiểu học, THCS, THPT, 8/8 xã, phường đã thành lập trung tâm học tập cộng đồng. Hoạt động của các trung tâm dần đi vào nền nếp và có hiệu quả thiết thực trong việc bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết về kiến thức, kỹ năng lao động sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

 

 

Các em học sinh nghèo vượt khó học khá, giỏi trường THCS Huyện Tụng nhận phần thưởng

của nhà trường trong lễ bế giảng năm học 2011 – 2012

 

Về công tác xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học thị xã và cơ sở có nhiều cố gắng tổ chức phát động xây dựng quỹ, đến nay đã huy động được hơn 294 triệu đồng. Hàng năm, Hội Khuyến học thị xã đã kịp thời tổ chức khen thưởng cho các em học sinh giỏi, học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của thị xã, của tỉnh và quốc gia; học sinh diện chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật vượt khó học giỏi…

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền  từ thị xã đến cơ sở, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đã có những bước phát triển toàn diện. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển đa dạng, phong phú, thu hút và khích lệ tinh thần thi đua học tập của các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và sự nghiệp giáo dục của thị xã ngày càng phát triển./.

 Thu Cúc