Thị xã Bắc Kạn họp Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn

Theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thị xã Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách hộ gia đình chính sách người có công được hỗ trợ về nhà ở thị xã Bắc Kạn thì năm 2013 thị xã có 57 đối tượng được hỗ trợ, trong đó: xã Dương Quang: 15 đối tượng; xã Huyền Tụng: 09 đối tượng; xã Xuất Hóa: 07 đối tượng; xã Nông Thượng: 12 đối Thượng; phường Đức Xuân: 02 đối tượng; phường Nguyễn Thị Minh Khai: 02 đối tượng; phường Phùng Chí Kiên: 05 đối tượng; phường Sông Cầu: 05 đối tượng.

     Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 02) và Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 về việc cấp bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã để thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Ngày 22/12/2014, UBND thị xã Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2578/QĐ-UBND về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở để chỉ đạo và hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai tới các đối tượng được hưởng đảm bảo đúng định mức theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.

     Sau khi nghe Ban chỉ đạo 8 xã, phường báo cáo tình hình triển khai thực hiện tại cơ sở, cơ bản các đối tượng được hưởng chính sách đã triển khai làm mới hoặc sửa chữa theo định mức được hỗ trợ một cách thuận lợi. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số hộ thuộc phường Phùng Chí Kiên còn gặp khó khăn do chưa có Giấy chứng nhận QSDĐ, một số hộ thuộc xã Dương Quang nằm trong quy hoạch Hồ Nặm Cắt. Phát biểu tại cuộc họp, Lãnh đạo phòng TN-MT thị xã đã có những định hướng và giải pháp đề nghị UBND các xã, phường phối hợp giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân để đẩy nhanh tiến độ làm nhà mới cho các đối tượng được hưởng.

      Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND-Trưởng Ban chỉ đạo thị xã đề nghị:

1. Các thành viên trong Ban chỉ đạo thị xã căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được phân công kiểm tra, đôn đốc, giám sát UBND các xã, phường thực hiện công tác hỗ trợ các gia đình người có công xây dựng, sủa chữa nhà theo đúng quy định.   

2. Phòng TN-MT và UBND các xã, phường cùng phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ để tạo điều kiện cho các hộ thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng tiến độ.

3. Đối với Ban chỉ đạo 8 xã, phường bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên thực hiện thủ tục giải ngân theo đúng quy định./.