Hướng dẫn công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2015

Để triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn năm 2015, LĐLĐ thị xã Bắc Kạn hướng dẫn công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2015 với một số nội dung trọng tâm như sau:

        1. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ, trọng tâm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; kết quả Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Kịp thời  nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCN, KCX, trong các loại hình doanh nghiệp để có những giải pháp và khuyến nghị nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ gìn trật tự, an toàn, an ninh xã hội.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ViệtNamtrong năm 2015. Tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX, động viên CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015.

3. Tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Tổ chức biểu dương những điển hình tiến tiến là đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

4. Tổ chức  triển khai hiệu quả “Tháng công nhân” năm 2015 với những nội dung sáng tạo, hình thức phong phú, thiết thực với cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015). 

5. Chú trọng công tác giới thiệu phát triển đảng viên là đoàn viên công đoàn, CNLĐ, nhất là đoàn viên công đoàn, CNLĐ trực tiếp sản xuất theo Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI “Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu”.

6. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”. Phát động và tổ chức sâu rộng trong CNVCLĐ phong trào học tập nhằm nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

7. Tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TLĐ, ngày 17/3/2014 của Tổng Liên đoàn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Chương trình hành động của LĐLĐ thị xã.

8. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ theo tinh thần Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao hiểu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới”; tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp 2013, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, luật BHXH, BHYT, các văn bản dưới luật và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vận động CNVCLĐ tích cực nghiên cứu tham gia ý kiến vào Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

9. Tổ chức có hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 3a/NQ-TLĐ, ngày 17/2/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân lao động”.

10. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tổ chức thông báo nhanh về kết quả Đại hội và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.