Thị xã Bắc Kạn: Kết quả thực hiện cải cách hành chính 5 tháng đầu năm 2012

Thực hiện cải cách hành chính năm 2012, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành của thị xã Bắc Kạn đã tập trung triển khai các nội dung của Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2012, góp phần vào việc duy trì sự thông suốt và hiệu quả của bộ máy hành chính của địa phương.

Trong công tác tham mưu việc chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa, kiểm soát thủ thục hành chính, Văn phòng HĐND – UBND thị xã đã tích cực tham mưu cho UBND thị xã xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước của thị xã Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2012, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.

Từ đầu năm đến nay, các phòng, ban thị xã đã tiến hành rà soát được 195 TTHC, trong đó: 94 TTHC kiến nghị giữ nguyện, 95 TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung và 06 TTHC kiến nghị hủy bỏ, bãi bỏ; niêm yết được 186 TTHC; rà soát chỉnh sửa được 81 TTHC; 100% các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường đều có cán bộ, công chức được tập huấn nghiệp vụ rà soát TTHC theo yêu cầu.

Bộ phận “một cửa” tiếp tục thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính trên 5 lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chế độ chính sách, chứng thực và cải chính hộ tịch. Các phòng, ban có hoạt động giao dịch thuộc 5 lĩnh vực trên đều phân công cán bộ duy trì việc tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần theo lịch phân công, kể cả ngày thứ 7 hàng tuần. Từ đầu năm 2012 đến nay bộ phận “một cửa” tiếp nhận 1.325 hồ sơ,  đã trả kết quả 1023 hồ sơ, đang giải quyết 302 hồ sơ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính: Tại UBND thị xã hiện được trang bị 13 máy vi tính để bàn, máy in hỗ trợ cho việc triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính theo chương trình của tỉnh, đồng thời được trang bị 02 phần mềm là hệ thống quản lý hồ sơ hành chính, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc để phục vụ cho việc giải quyết một số thủ tục hành chính như: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp phép kinh doanh rượu, thuốc lá; cấp phép xây dựng; TTHC liên quan đến đất đai; quản lý, tra cứu vào sổ công văn đi, đến theo hệ thống phục vụ công tác quản lý.

Trong thời gian tiếp theo, thị xã Bắc Kạn tăng cường việc theo dõi, tổ chức Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã; xây dựng quy chế phối hợp, chế độ báo cáo việc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần thực hiện tốt kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 – 2015 của thị xã, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời đôn đốc nhắc nhở các phòng ban chuyên môn trong việc sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC, giúp cho việc lưu giữ, khai thác có hiệu quả các văn bản, tài liệu; hạn chế tình trạng văn bản đi không có nội dung, hoặc nội dung văn bản không phải bản chính thức để từ đó nhằm phát huy tác dụng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC…/.

Thu Cúc