Thị xã Bắc Kạn tăng cường các biện pháp phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm

Ngày 02/10/2012, UBND thị xã Bắc Kạn ban hành Công văn số 839/UBND-VP chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm trên địa bàn thị xã.

Theo đó, UBND thị xã Bắc Kạn yêu cầu: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm như: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 691/TTg-KGVX ngày 26/5/2012 về tổ chức các hoạt động trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; Kế hoạch công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2012 của UBND tỉnh và Kế hoạch công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2012 của UBND thị xã Bắc Kạn. Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo các ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn; thực hiện nghiêm chế độ thống kê, rà soát, tổng hợp số liệu đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Công an thị xã: Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, trong đó cần tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy và mại dâm; tập trung lực lượng, phối hợp với các ngành, các cấp thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm ma túy; xử lý dứt điểm các tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm; thường xuyên tiến hành phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy, mại dâm từ cơ sở; phối hợp với các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, tuy tố, xét xử các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu đề xuất UBND thị xã tổ chức điều tra, rà soát, thống kê, lên danh sách số người nghiện ma túy, số người nghi nghiện ma túy trên địa bàn thị xã.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã: Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các xã, phường thực hiện công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội, đồng thời triển khai các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hiệu quả; làm tốt công tác quản lý người nghiện ma túy sau cai ở cộng đồng dân cư, phòng chống tái nghiện; phối hợp với các ngành chức năng có liên quan trong việc kiểm tra, rà soát các cơ sở có biểu hiện môi giới, chứa chấp hoạt động mại dâm, số gái mại dâm trên địa bàn thị xã để giúp cho việc đấu tranh triệt phá của các cơ quan chức năng; nghiên cứu, tham mưu đề xuất với UBND thị xã các biện pháp quản lý, xử lý các cơ sở kinh doanh có biểu hiện hoạt động mại dâm, có kế hoạch điều tra, nắm chắc và báo cáo số liệu người nghiện, người bán dâm theo quy định.

Phòng Y tế thị xã: Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các cơ sở có liên quan đến thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và quản lý tiền chất (các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc tân dược) nhằm quản lý chặt chẽ không để thất thoát, mất mát, không để lợi dụng sử dụng sai mục đích; triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

Phòng Kinh tế thị xã: Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và UBND các xã, phường tuyên truyền vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy.  

Phòng Văn hóa – Thông tin và Đài Phát thanh – Truyền hình thị xã: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân các văn bản của Đảng, Nhà nước chỉ đạo về thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho mọi người trong việc phát hiện, tố giác, tham gia đấu tranh phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm./.

Thu Cúc