Thị xã Bắc Kạn tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2012 – 2013

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Bắc Kạn trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đặc biệt là ý thức của người dân trong việc sử dụng lửa trong và gần rừng, trách nhiệm của chủ rừng trong công tác PCCCR, Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thị xã Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCCCR mùa khô năm 2012 – 2013.

Theo đó, thị xã sẽ củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR của 7 xã, phường và các đơn vị, tổ, đội PCCCR tại chỗ của thôn, bản, tổ, phố và xây dựng thêm các tổ đội chữa cháy rừng tại khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao; xây dựng kế hoạch PCCCR mùa khô năm 2012 – 2013 tại các xã, phường; phân công lực lượng PCCCR từ thị xã đến xã, phường trực 24/24h trong 6 tháng mùa khô năm 2012 – 2013 để nhận thông tin cấp cháy rừng và kịp thời triển khai lực lượng khi có cháy rừng xảy ra; hướng dẫn 02 xã Huyền Tụng và Dương Quang tổ chức ký hợp đồng với những người bảo vệ rừng trong 5 tháng mùa khô từ 01/11/2012 đến ngày 31/3/2013; đưa nội dung tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR vào các hội nghị tại xã, phường, thôn, tổ… đặc biệt là các khu vực trong điểm dễ xảy ra cháy nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, sự chủ động và có các biện pháp chữa cháy hiệu quả, nhanh chóng.

Đồng thời, Ban chỉ huy PCCCR thị xã thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra công tác PCCCR của Ban chỉ huy PCCCR các xã, phường và chủ rừng nhất là các khu rừng trọng điểm dễ cháy, để kịp thời phát hiện và nhắc nhở, xử lý các cá nhân, tổ chức chưa thực hiện tốt công tác PCCCR. Ban chỉ huy PCCCR các xã, phường và các đơn vị tổ chức kiểm tra các tổ, đội PCCCR của các thôn, bản, tổ phố, các chủ rừng, xử lý  nghiêm khắc các chủ rừng không chấp hành các quy định về PCCCR.

Các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và chính quyền xã, phường, thôn bản, tổ phố trong công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung và công tác PCCCR nói riêng.

Kế hoạch nêu rõ: Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR thị xã chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, các chủ rừng xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR; chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác PCCCR; huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để chữa cháy kịp thời theo quy định, chỉ đạo khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra.

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR của xã, phường, các đơn vị: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thị xã, xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; hướng dẫn chỉ đạo, đôn đốc các thôn, bản, tổ phố, chủ rừng xây dựng và thực hiện kế hoạch PCCCR; các thôn, bản, tổ, phố, chủ rừng nào không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng cháy rừng tuỳ theo mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý thích hợp; huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để cứu chữa kịp thời khi có cháy rừng xảy ra …; báo cáo kịp thời và chính xác số vụ cháy xảy ra trên địa bàn xã, phường về BCH các vấn đề cấp bách trong BVR và  PCCCR thị xã.

Kế hoạch này triển khai thực hiện từ tháng 10/2012 đến hết tháng 4/2013./.

Thu Cúc