Thị xã Bắc Kạn tập trung xây dựng nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị

Sau nhiều năm tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển, đến nay thị xã Bắc Kạn đã có một bộ mặt đô thị mới ngày càng khang trang, cơ sở hạ tầng được  đầu tư xây dựng, mạng lưới giao thông được mở rộng, nâng cấp. Hệ thống cây xanh, đèn trang trí, lát gạch vỉa hè, các công trình công cộng được quan tâm đầu tư… góp phần tạo cảnh quan đường phố luôn xanh – sạch – đẹp.

Để đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị, thị xã đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục trong các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư để mọi người nhận rõ ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chính vì vậy ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, các quy định của thị xã, quy ước, hương ước của thôn, tổ, cộng đồng dân cư của các tầng lớp nhân dân  trên địa bàn thị xã được nâng lên rõ rệt, việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội giảm đáng kể.

 

Công tác phối kết hợp trong triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị giữa các ngành chức năng của thị xã với các cơ quan, đơn vị, địa phương được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị luôn coi đây là một phong trào có ý nghĩa hết sức quan trọng và trở thành một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thực trạng xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở thị xã cũng còn những tồn tại chưa được khắc phục: việc quy hoạch, đầu tư vẫn còn thiếu tính đồng bộ; công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế; ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự, đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường chưa cao; việc cưới, việc tang của một số gia đình cán bộ, công chức, gia đình có điều kiện trên địa bàn còn phô trương, lãng phí chưa phù hợp với nếp sống văn minh đô thị…

Ngày 03/10/2013, Ban Chỉ đạo xây dựng thành phố Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch số 20-KH/BCĐ kế hoạch xây dựng, phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2015. Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể thị xã đã và đang huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo nên những căn bản về diện mạo, mỹ quan của đô thị thị xã Bắc Kạn, đặc biệt quan tâm, trú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, tạo sức lan tỏa để việc thực hiện nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị nhận được sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động của người dân trên địa bàn thị xã Bắc Kạn./.