Thị xã Bắc Kạn chỉ đạo xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến từ nay đến năm 2015

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2011-2015.

UBND thị xã Bắc Kạn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, toàn diện trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập nhân rộng điển hình trong toàn thị xã. Mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập và công tác; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ các đối tượng khác cùng phát triển; tích cực tham gia các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện do tỉnh, địa phương, đơn vị phát động, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngoài tiêu chí chung, các mô hình, gương điển hình còn có các tiêu chí riêng cụ thể trong các lĩnh vực như: mô hình gương điển hình về phát triển kinh tế hộ gia đình; mô hình điển hình trong sản xuất kinh doanh tập thể; mô hình điển hình khu dân cư văn hóa; điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo; điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng-An ninh; mô hình tổ chức Hội, Đoàn thể kiểu mẫu; mô hình cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; gương cá nhân điển hình tiên tiến…

Việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn thị xã Bắc Kạn gắn với tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước và Đại hội thi đua các cấp./.