Thị xã Bắc Kạn: Thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn năm 2013 có hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng thụ hưởng, UBND thị xã Bắc Kạn vừa có Công văn thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Công văn, UBND thị xã đề nghị các xã, phường trên địa bàn: Kiểm tra, rà soát và lập danh sách các trường hợp hộ nghèo của xã trong quá trình tổng hợp còn sai sót nhầm lẫn trong năm 2012 (như thiếu hộ, thiếu khẩu, sai địa chỉ, họ và tên…) gửi về UBND thị xã Bắc Kạn trước ngày 20/11/2012 để kịp thời tổng hợp báo cáo tỉnh xem xét Quyết định điều chỉnh, bổ sung.

UBND các xã chỉ đạo các thôn, bản thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2013; tổng hợp các ý kiến đóng góp của cơ sở gửi về UBND thị xã Bắc Kạn trước ngày 25/11/2012./.

Thu Cúc