Thị xã Bắc Kạn tích cực triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, hơn một năm qua, cấp Ủy, chính quyền, các ban, ngành của thị xã Bắc Kạn luôn quan tâm, tích cực triển khai các phần việc của chương trình.

Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thị xã Bắc Kạn đã thành lập Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình XDNTM, xây dựng kế hoạch, phân công cho từng thành viên về các nhiệm vụ cụ thể trong năm 2011 và định hướng trong những năm tiếp theo.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình XDNTM được thị xã đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Chương trình. Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM thị xã đã mở hội nghị tuyên truyền các nội dung cơ bản của Chương trình đến các ngành và UBND các xã. Để tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Chương trình đến các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, Ban quản lý XDNTM các xã trên địa bàn, thị xã đã mở các lớp tập huấn Chương trình, mục tiêu quốc gia về XDNTM về các nội dung: XDNTM thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010 – 2020 và những định hướng, nội dung chủ yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới; xây dựng đề án mô hình nông thôn mới cấp xã; quy hoạch nông thôn mới; huy động nguồn nhân lực trong XDNTM…; cung cấp mẫu biểu, tài liệu hướng dẫn XDNTM cho các xã.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thị xã và những nội dung đã được tập huấn, hiện nay, UBND các xã, nhất là xã điểm Xuất Hóa và Huyền Tụng đã tích cực chỉ đạo Ban quản lý XDNTM triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch trong năm 2011 và những năm tiếp theo đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn xã biết để cùng hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả chương trình. Công tác tuyên truyền được các cơ sở xã xây dựng kế hoạch lồng ghép thường xuyên, gắn liền với nội dung các cuộc họp định kỳ ở cấp thôn, xã và các cuộc họp của các tổ chức chính trị, đoàn thể. Đồng thời, xem xét, lựa chọn, phân công cán bộ phối hợp với Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo XDNTM thị xã và cơ quan tư vấn để thực hiện các bước: Khảo sát, lập quy hoạch, trình HĐND cấp xã thông qua bổ sung quy hoạch, trình cấp thị xã phê duyệt theo tiến độ, yêu cầu đề ra. Từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay các xã trên địa bàn thị xã đặc biệt là xã điểm đã từng bước thực hiện để đảm bảo đạt 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về XDNTM.Hiện nay các xã chủ yếu giải ngân để tập trung xây dựng về cơ sở hạ tầng nông thôn. Các bước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình XDNTM đã và đang được thị xã tập trung chỉ đạo, tích cực triển khai theo đúng quy định.

 

Đường liên thôn Bản Đồn 2 – Nà Bản, công trình nằm trong Chương trình XDNTM của xã điểm Xuất Hóa (thị xã Bắc Kạn)

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, đến thời điểm hiện nay, thị xã Bắc Kạn vẫn còn gặp một số khó khăn và đang nỗ lực khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình như: Tiến độ thực hiện Chương trình tại một số xã còn chậm; cán bộ cơ sở xã chưa chủ động trong việc nghiên cứu các văn bản hướng dẫn; các xã chưa triển khai đồng bộ việc đầu tư các hạng mục xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ đề ra…

Mặc dù vậy, với phương châm “ Dựa vào nội lực của người dân, cộng đồng địa phương là chính, Nhà nước hỗ trợ, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị – xã hội có vai trò hướng dẫn, đính hướng nhân dân tập trung thực hiện”, Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM của thị xã Bắc Kạn xác định: Ban chỉ đạo, Ban quản lý XDNTM các xã cần phải tập trung đánh giá và điều kiện tự nhiên và thực trạng kinh tế xã hội, không gian, kiến trúc và hạ tầng cơ sở tại địa phương, bao gồm: Nhà ở, điểm, khu dân cư, các công trình công cộng và đánh giá chính xác về hạ tầng kỹ thuật… từ đó đưa ra được những dự báo định hướng về phát triển nông thôn như: Sản xuất hàng hóa, thị trường tiêu thụ, quy mô dân số, lao động và đất đai, trong đó ưu tiên xây dựng các dự án đầu tư cho từng hạng mục để có thể tiến hành kịp tiến độ thực thiện theo từng năm, từng giai đoạn phát triển để từng bước tạo diện mạo mới cho nông thôn trong thời kỳ đổi mới./.

Thu Cúc