Thị xã Bắc Kạn tổ chức hội nghị giao ban HĐND 2 cấp

Đại biểu dự hội nghị thống nhất đánh giá, trong quý III/2014, HĐND thị xã và xã, phường đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác. Hoạt động giám sát được tăng cường, với nhiều hình thức như giám sát thường xuyên, giám sát theo đợt, hoặc theo chuyên đề. Công tác phối hợp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm để báo cáo kết quả kỳ họp, vận động thực hiện nghị quyết HĐND, trả lời ý kiến cử tri được thực hiện nghiêm túc. Các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp được giải quyết theo luật định. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan Nhà nước ở địa phương tập trung giải quyết, trả lời kiến nghị, đơn thư của công dân và thực hiện các kết luận giám sát. HĐND thị xã quan tâm tổ chức tái giám sát, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã và xã, phường được nâng lên. Tuy nhiên, công tác giám sát theo chuyên đề ở một số xã, phường còn ít, nội dung giám sát đôi khi chưa trọng tâm.

Hội nghị cũng thảo luận, trao đổi về kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công tác quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương. Theo đó, Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thị xã, Thường trực HĐND xã, phường cần làm tốt công tác thẩm tra để báo cáo thẩm tra mang tính phản biện, trở thành căn cứ, tài liệu tin cậy giúp đại biểu HĐND quyết định về ngân sách được chuẩn xác, đúng luật. Muốn vậy, cần phân công, phân nhiệm rõ ràng, đôn đốc cơ quan soạn thảo hoàn thành hồ sơ đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng; có giải pháp nắm bắt thông tin nhiều chiều, thu thập đầy đủ tài liệu liên quan; tham gia sớm vào chu trình chuẩn bị ngân sách để đưa ra các ý kiến bao quát, thuyết phục trong quá trình tiến hành thẩm tra. Tại kỳ họp, Chủ tọa cũng cần gợi mở, dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, xem xét thấu đáo trước khi quyết định về ngân sách. 

Thường trực HĐND 2 cấp thị xã Bắc Kạn xác định nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động quý IV/2014 là cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Rà soát các nhiệm vụ còn lại của năm 2014 để tập trung giám sát thực hiện; đôn đốc giải quyết ý kiến cử tri, trả lời đơn thư công dân, thực hiện kiến nghị sau giám sát. Tổ chức tốt kỳ họp thường lệ cuổi năm và tổng kết, thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2014.

Từ những kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương được trao đổi tại hội nghị, sẽ được các đơn vị tham khảo, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, từng bước áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chung của HĐND./.