Thị xã Bắc Kạn tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 giảm khoảng 0,67 %

Như vậy các hộ nghèo tại thị xã Bắc Kạn tiếp tục được quan tâm trên mọi phương diện từ đó cuộc sống từng bước cải thiện, góp phần giảm khoảng 0,67% hộ nghèo so với nghị quyết.  Năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 2,43%. ./.