Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND năm 2018