Thông báo về việc bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2021 của huyện Ngân Sơn

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Về việc bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2021 của huyện Ngân Sơn

Nguồn:UBND huyện Ngân Sơn